Vratham Days

Vratham Days for 2022

Months  Ammavasai  Pournami  Sankatahara Shadurthi  Sasti Thiruvonam Ekadesi  Pradosham  Shivarathiri  Karthigai
January 2,31 17 21 8 4 13,28 15.29 1,30 13
February 16 20 6 1,28 12,26,27 14,28 9
March  2,31 17 21 8 27 14,28 15,29 1,30 8
April  30 16 19 7 24 12,26 14,28 29 5
May  30 15 19 7 21 12,26 13,27 28 2,29
June 28 14 17 5 17 10,24 12,26 27 25
July 28 13 16 5 15 10,24 11,26 26 23
August 26 11 15 3 11 8,23 9,24 25 19
September 25 10 13 2 7 6,21 8,23 24 15
October 6 20 24 11 15 2,16 4,18 4 23
November 23 8 11 29 1,28 4,20 5,21 22 9
December 23 7 11 28 26 4,19 5,21 21 6

Vratham Days for 2021

Months  Ammavasai  Pournami  Sankatahara Shadurthi  Sasti Thiruvonam Ekadesi  Pradosham  Shivarathiri  Karthigai
January 12 28 2,31 19 14 9,24 10,26 11 23
February 11 27 17 11 7,23 9,24 10 19
March  13 28 2,31 19 1 9,25 10,26 11 18
April  11 26 30 18 6 7,23 9,24 10 15
May  11 26 29 17 4,31 7,23 9,24 10 12
June 10 24 27 16 27 6,21 7,22 8 8
July 9 23 27 15 25 5,20 7,21 8 6
August 8 22 25 14 21 4,18 6,20 6 2,29
September 6 20 24 12 17 3,17 4,18 5 25
October 6 20 24 11 15 2,16 4,18 4 23
November 4 18 23 10 11 1,14,30 2,16 3 19
December 4 18 22 9 8 14,30 2,16 2 16

Vratham Days for 2020

Months  Ammavasai  Pournami  Sankatahara Shadurthi  Sasti Thiruvonam Ekadesi  Pradosham  Shivarathiri  Karthigai
January 24 10 13 31 25 6,20 8,22 23 6
February 23 8 12 29 21 5,19 6,21 21 3
March  24 9 12 30 20 5,20 7,21 22 1,28
April  22 7 11 29 16 4,18 5,20 21 25
May  22 7 10 28 13 3,18 5,20 20 22
June 20 5 9 26 10 2,17 3,18 19 18
July 20 4 8 26 7 1,16,30 2,18,31 19 16
August 18 3 7 24 3,30 15,29 16,30 17 12
September 17 1 5 22 27 13,20,27 15,29 15 8
October 16 1,31 5 22 24 13,27 14,28 15 5
November 14 29 4 20 20 11,26 12,27 13 2,29
December 14 29 3 20 18 11,25 12,27 13 26

Vratham Days for 2019

Months  Ammavasai  Pournami  Sankatahara Shadurthi  Sasti Thiruvonam Ekadesi  Pradosham  Shivarathiri  Karthigai
January 5 20 24 12 8 1,2,7,31 3,18 4 16
February 4 19 22 11 4 15,16 2,17 3 13
March  6 20 24 12 3,31 2,17 3,18 4 12
April  4 19 22 11 27 1,15,30 2,17 3 8
May  4 18 22 10 24 15,30 2,16,31 3 6
June 3 17 20 8 21 13,28,29 14,30 1 2,29
July 2,31 16 20 8 18 12,13,28 14,29 1,30 26
August 29,30 15 19 6 14 11,26 12,28 28 23
September 28 13 17 4 10 9,10,25 11,26 27 19
October 27 13 17 4 8 9,24 11,25 26 16
November 26 12 15 2 4 8,22,23 9,24 24 13
December 25 11 15 2 1,29 8,22 9,23 24 10

Vratham Days for 2018

Months  Ammavasai  Pournami  Sankatahara Shadurthi  Sasti Thiruvonam Ekadesi  Pradosham  Shivarathiri  Karthigai
January 16 1,31 5 23 18 12,27 14,29 15 26
February 15   3 21 14 11,26 13,27 13 22
March  17 1,31 5 23 13 13,27 14,29 15 22
April  15 29 3 21 10 12,26 13,27 14 18
May  15 29 3 20 7 11,25 13,27 13 15
June 13 27 2 19 3 10,24 11,25 12 12
July 12 27 1,31 18 1 9,23 10,25 11 9
August 11 26 30 16 24 7,22 9,23 9 5
September 9 24 28 15 21 6,20 7,22 8 2,29
October 8 24 27 14 18 5,20 6,22 7 26
November 7 22 26 13 14 3,19 5,20 5 23
December 6 22 25 13 11 3,18 4,20 5 20

Vratham Days for 2017

Months  Ammavasai  Pournami  Sankatahara Shadurthi  Sasti Thiruvonam Ekadesi  Pradosham  Shivarathiri  Karthigai
January 27 12 15 4 1 8,23 10,25 25 8
February 26 10,11 14 2 24 7,22 8,24 24 4
March  27,28 12 16 3 23 8,23 10,25 26 4
April  26 10 14 2 20 6,22 8,24 24 27
May  25 10 14 1,31 17 6,22 8,23 24 25
June 23,24 9 13 29 13 5,20 6,21 22 21
July 23 8 12 29 11 4,19 6,21 21 19
August 21 7 11 27 7 3,18 5,19 20 15
September 19,20 5 9 11,26 3 1,16 03,17 18 11
October 19 5 8 25 1,28 1,15,31 3,17 18 9
November 18 3 7 9,24 24 14,29 1,5 16 5
December 17,18 3 6 11,27 22 13,29 1,5,30 16 30

Vratham Days for 2016

Months  Ammavasai  Pournami  Sankatahara Shadurthi  Sasti Thiruvonam Ekadesi  Pradosham  Shivarathiri  Karthigai
January 9 23 27 15 11 5,6,20 7,21 8 19
February 8 22 26 13 7 4,18 6,20 6 15
March  8 23 27 14 6 5,19 6,20 7 13
April  9 21 25 12 2,29 3,17 5,19 5 10
May  7 21 25 12 27 3,17 4,19 5 7
June 6 20 23 10 23 1,6,30 2,17 3 3
July 4 19 23 10 20 15,30 2,17,31 2 1,28
August 2, 18 21 8 17 14,28 16,29 1,30 24
September 1,30 16 19 7 13 12,13 14,28 29 21
October 30 15 19 7 10 12,16 13,28 28 18
November 29 14 17 5 7 10,11,25 12,26 27 14
December 28,29 13 17 5 4 10,24,25 11,26 27 12

Vratham Days for 2015

Months  Ammavasai  Pournami  Pradosham  Karthigai
January 20 4 2,18 1,28
February 18 3 1,16 25
March  20 5 3,18 24
April  18 4 1,16 20
May  17 3 1,15 18
June 16 2 14,29 14
July 15 1 13,29 11
August 14 29 12,27 8
September 12 27 10,25 4
October 12 27 10,25 1,29
November 11 25 9,3 25
December 11 25 8,23 22

Vratham Days for 2014

Months

Amavasya

Pournami

Karthigai

Sashti

Pradosham

Sankadahara Chathurthi

Ekadesi

Shivratri

January

1 , 30

15

11

6

13 , 28

19

11 , 27

29

February

28

14

7

5

12 , 27

18

10 , 25

27

March

1 , 30

16

7

6

14 , 28

20

12 , 27

29

April

28

14

3 , 30

5

12 , 26

18

11 , 25

27

May

28

14

28

5

12 , 26

17

10 , 24

27

June

26

12

24

3

10 , 24

16

9 , 23

25

July

26

12

21

3

10 , 24

15

8 , 22

25

August

25

10

18

2 ,31

8 , 22

13

7 , 21

23

September

23

8

14

30

6 , 21

12

5,19,20

22

October

23

8

11

29

6 , 21

11

4 , 19

22

November

22

6

7

27

4 , 20

10

3 ,18

20

December

21

6

5

27

4 , 19

10

2 , 18

20

Vratham Days for 2013

Months

Amavasya

Pournami

Karthigai

Sashti

Pradosham

Sankadahara Chathurthi

Ekadesi

Shivratri

January

11

26

21

17

9 , 24

30

8 , 22

10

February

9

25

17

16

8 , 23

-

6 , 21

8

March

11

26 (27)

17

17

9 , 24

1 , 30

7 , 8 , 23

10

April

9 (10)

25

13

16

7 , 23

28

6 , 21 , 22

8

May

9

24

10

16

7 , 22

28

5 , 6 , 21

8

June

7 (8)

22 (23)

7

14

6 , 21

26

4 , 19

6

July

7

22

4, 31

14

5 , 20

25

3 , 4 , 19

6

August

6

20

27

12

4 , 18

24

2 , 17

5

September

4 (5)

18 (19)

24

11

2 , 17

22

1 , 15 , 30

3

October

4

18

21

10

2 , 16

22

1 , 15 , 30

3

November

2 (3)

16 (17)

17

8

1 , 15 , 30

21

13 , 29

2

December

2, 31 (Jan 1)

16

15

8

14 , 30

21

13 , 28

1 , 30

Vratham Days for 2012

Months

Amavasya

Pournami

Karthigai

Sashti

Pradosham

Sankadahara Chathurthi

Ekadesi

Shivratri

January

22

8

5

29

6,20

12

5,19

21

February

21

7

1,28

28

5,19

11

3,17,18

20

March

22

8

27

28

6,20

11

4,18

20

April

20

6

23

27

4,18

9

3,17

19

May

20

5

20

27

3,18

9

2,16,31

19

June

19

4

17

25

2,16

7

15,30

17

July

18

3

14

24

1,16,30

7

14,15,29

17

August

17

1,31

10

23

15,29

5

13,27

15

September

15

29

7

21

13,27

4

12,26

14

October

(14) 15

29

4,31

20

13,27

3

11,25

13

November

13

28

27

19

11,25

2

10,24

12

December

(12) 13

28

25

18

11,25

2

9,24

11

Vratham Days for 2010

Months

Amavasya

Pournami

Karthigai

Sashti

Sankadahara Chathurthi

Thiruvonam

Ekadesi

Shivratri

Pradosham

January

14

29

25

21

3

17

11,26

13

12,27

February

13

28

21

20

2

12

9,24,25

12

11,26

March

15

29

20

21

3

12

11,26

14

13,27

April

14

28

17

20

2

8

10,24,25

12

11,26

May

13

27

14

19

1,31

5

11,24

12

11,25

June

11,12

26

10

17

30

2,29

8,22

10

10,24

July

11

25

8

17

29

26

8,21,22

10

9,23

August

9

24

4,31

15

28

23

6,19,20

8

7,22

September

7,8

22

28

13

26

19

4,5,18,19

6

6,20

October

7

22

25

13

26

16

4,18

6

5,20

November

5

21

21

11

25

13

2,17

4

3,19

December

5

21

18

11

24

10

1,2,17,31

4

3,18

Vratham Days for 2009

Months

Amavasya

Pournami

Karthigai

Sashti

Sankatahara
Chaturti

Thiruvonam

Ekadesi

Shivratri

Pradosham

January

25

10

7

2

14

26

7,21,22

24

8,23

February

24

9

3

1

12

23

5,6,20

23

7,22

March

26

10

3,30

2

14

22

7,22

24

8,24

April

24

9

26

1,30

13

18

5,21

23

7,22

May

23,24

9

24

29

12

15

5,20

22

6,22

June

22

7

20

28

11

12

3,19

21

5,20

July

22

7

17

27

11

9

3,18

20

4,19

August

19,20

5

14

25

9

5

1,16,17,31

18

3,18

September

18

4

10

24

8

2,29

15,30

17

2,16

October

17

3

7

24

7

26

14,29

16

1,15,31

November

16

2

4

22

5

23

12,13,28

15

14,29

December

16

2,31

1,28

22

5

20

12,28

14

13,29

Vratham Days for 2008

Months Amavasya Pournami Karthigai Sashti Ekadesi Pradosham Shivratri Thiruvonam Sankatahara
Chaturti
January 8 22 18 14 4,18,19 5,20 6 10 25
February 6 20 14 12 3,17 4,18 5 6 24
March 7 21 12 13 3,17 5,19 6 4 25
April 5 20 9 11 2,16 3,17 4 1,28 24
May 4,5 19 6 10 1,15,31 3,17 3 25 23
June 3 18 2,30 9 14,29 1,16,30 2 22 22
July 2,3 17 27 8 14,28,29 15,30 1,30 19 21
August 1,30 16 23 7 12,27 14,28 29 15 20
September 28 15 20 5 11,25 12,26 27 12 18
October 28 14 17 5 10,11,24,25 12,26 27 9 17
November 27 12 13 4 9,23 10,25 25 5 16
December 27 12 11 3 8,9,23 10,24 25 3,30 15

Vratham Days for 2007

Months Amavasya Poornima Karthigai Sashti Ekadesi Pradosham Chaturti Shivratri Thiruvonam Sankatahara
Chaturti
January 18 3 27 24 14,28 1,16,30 22 17 20 7
February 17 1 23 22 13,27 15 21 16 16 5
March 18 3 23 24 14,28 1,16,31 22 17 15 7
April 17 2 19 22 13,27 15,29 20 15 12 6
May 16 2,31 16 22 12,26 14,29 20 15 9 5
June 14 30 13 20 10,25 12,28 18 13 5 4
July 14 29 10 20 10,25 12,27 18 12 3,30 3
August 12 28 6 19 8,23 10,26 16 11 26 2,31
September 11 26 3,30 17 6,22 9,24 15 9 23 29
October 10 25 28 17 6,21 8,23 15 9 20 29
November 9 24 24 16 4,20 7,22 13 8 16 27
December 9 23 21 15 4,19 7,21 13 7 14 27

Vratham Days for 2006

Months Amavasya Poornima Karthigai Sashti Sankadahara
Chathurthi
Thiruonam Ekadesi Shivratri Pradosham
January 29 14 9 5 18 2,29 10,25/26 27 11,27
February 27 12 6 3 16 25 8/9,24 26 10,25
March 28, 29 14 5 5 18 25 10,25 27 12,27
April 27 13 1,29 3 17 21 9,24 26 11,25
May 26 12 26 3 16 19 9,23 25 10,24
June 25 11 22 2 14 15 7,21/22 23 9, 23
July 24 10 20 1,31 14 12 7,21 23 8, 22
August 23 9 16 30 12 9 5,19 21 7, 21
September 22 7 12 28 10 5 4,18 20 5,19
October 21 6 10 28 10 2, 30 3,17 20 4,19
November 20 5 6 26 8 26 1/2,16 19 3, 18
December 20 4 3,31 26 8 23 1,16,30 18 2, 18

Vratham Days for 2005

Months Amavasya Poornima Karthigai Sashti Sankadahara
Chathurthi
Thiruonam Ekadesi Shivratri Pradosham
January 10 25 19 15 29 11 6,7,21 8 8,22
February 8 23 16 14 27 8 5,19 7 6,21
March 9,10 25 15 16 29 7 6,21 8 8,23
April 8 24 11 14 27 3 5,20 7 6,21
May 7,8 23 9 14 26 1,28 4,19,20 6 5,21
June 6 21 5 13 25 25 2,3,18 5 4,19
July 6 21 2,30 12 24 22 2,17,31 4 3,19
August 4 19 26 11 22 18 16,30 3 2,17
September 3 17 22 9 21 15 14,29 1 1,15,30
October 2,3 17 20 9 20 12 13,14,28 1,31 15,30
November 1 15 16 7 19 8 12,27 29 13,29
December 1,30 15 13 6 19 6 11,27 29 13,28

Vratham Days for 2004

Months Amavasya Poornima Karthigai Sashti Sankadahara
Chathurthi
Thiruonam Ekadesi Shivratri Pradosham
January 21 7 3,30 27 11 22 3,18 20 5,19
February 20 6 27 26 9 18 2,16 18 3,18
March 20 6 25 27 10 17 2,17 19 4,18
April 19 5 21 25 8 13 1,15 17 3,17
May 18 4 19 25 7 10 1,15,30 17 2,6,31
June 17 2 15 23 6 7 13,28 16 15,30
July 17 2,31 12 23 5 4,31 13,28 15 14,29
August 15 29 9 21 4 28 11,26 14 13,27
September 14 28 5 20 2 24 10,24 12 12,26
October 13 27 2,29 19 2,31 21 10,24 12 11,25
November 12 26 26 17 30 18 8,22 10 10,24
December 11 26 23 17 30 15 8,22 10 9,23

Vratham Days for 2003

Months Amavasya Pournami Karthigai Sashti Ekadesi Pradosham Chaturti Shivratri Thiruvonam Sankatahara
Chaturti
January 2 18 13 8,24 14,28 15,30 6 1,30 5 21
February 1 16 10 7,22 13,27 14,28 5 - 1,28 20
March 2 18 9 9,23 14,28 16,30 7 31 27 21
April 1 16 5 8,22 13,27 14,28 5 29 24 19
May 1,30 15 2,30 7,21 12,26 13,28 5 29 21 19
June 29 14 26 6,20 10,25 12,27 4 27 17 17
July 28 13 23 5,19 10,25 11,26 3 27 15 17
August 27 11 20 3,18 8,23 9,25 1,31 26 11 15
September 25 10 16 2,16 6,22 8,13 29 24 7 14
October 25 9 13 1,16 6,21 7,23 28 23 5 14
November 23 8 10 15,29 4,20 6,21 27 22 1,28 12
December 23 8 7 15,28 4,19 6,21 26 21 26 12

Ask for Pooja

Now let us do Pooja for you

* Subject to availability